Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie wij zijn

​​​​Op basisschool Franciscus zitten ongeveer 130 leerlingen die verdeeld zijn over 5 groepen. Het aantal leerlingen is de komende jaren licht stijgend. Op basis van leerlingaantallen zijn we als school genoodzaakt om combinatiegroepen te formeren. Basisschool Franciscus werkt via het leerstofjaarklassensysteem. Elk leerjaar volgt het eigen programma en om het groepsgevoel te bevorderen, volgen de kinderen indien mogelijk een gezamenlijk programma met activiteiten. Hierbij valt te denken aan wereldoriëntatie, muziek, verkeer, gym en expressie. Op onze school hebben we ook een aantal schoolbrede thema’s, waarbij we zorgen voor een gezamenlijke opening of sluiting.​

Pedagogische huisstijl

Een veilige schoolomgeving is voorwaardelijk om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Op basisschool Franciscus zien we het creëren en behouden van een veilige schoolomgeving als een zeer belangrijke taak. Leerlingen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van henzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid en met de grenzen van de vrijheid. We maken hiervoor gebruik van een methodiek voor sociaal- emotionele weerbaarheid Fides. ‘Fides’ betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste plek kunt geven in het lesrooster. Het is iets dat ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal: leerlingen, leerkrachten én ouders.

Via onderstaande link leest u meer over Fides:
Informatie Fides & positieve groepsvorming

Didactische huisstijl

Op basisschool Franciscus willen we dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Goed didactisch handelen van de leerkracht is hierbij van cruciaal belang. Op onze school werken we volgens de didactiek van Expliciete Directe Instructie (EDI). EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te bereiken. EDI is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de leerlingen de gelegenheid krijgen samen met de leerkracht en met elkaar verder te oefenen. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gericht feedback. Als blijkt dat de meeste leerlingen de leerstof beheersen, dan werken ze zelfstandig door. In een EDI-les is er veel interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de leerlingen onderling, waardoor er veel wordt samengewerkt en relaties worden versterkt. De leerkracht betrekt alle leerlingen actief bij de les. Doordat de leerlingen zich de leerstof in kleinere stappen eigen maken, doen ze veel succeservaringen op en dat vergroot hun zelfvertrouwen en motivatie.

 

Burgerschap

Verdi staat voor de groei van de ‘hele mens’ tot ‘wereldburger’, daarom spreken we over wereldburgerschap. Basisvaardigheden burgerschap zijn sociale en maatschappelijke vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat om het verwerven van kennis en vaardigheden en het toepassen van die kennis en vaardigheden in het leven van alledag. Op basisschool Franciscus zit burgerschap grotendeels verweven in ons dagelijks handelen in de klas. In de methodiek Fides zijn de burgerschapsaspecten democratie, participatie en identiteit duidelijk zichtbaar. Onderwerpen die in de actualiteit leven, worden op het niveau van de kinderen in de klas besproken. Daarbij laten we ruimte voor diverse denkbeelden en standpunten en leren we onze leerlingen vooral goed te luisteren naar elkaar zodat we elkaar ook blijven ‘verstaan’. We zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is om ook cyclisch en planmatig de aspecten van burgerschap aan bod te laten komen.

Visie op passend onderwijs

​​​​Binnen Verdi sluiten we niemand buiten en zien we elk kind zoals het is. We werken intensief en proactief samen, intern en extern, om recht te doen aan verschillen en de talenten van elk kind tot ontwikkeling te laten komen. ​

​We gaan het avontuur aan van de groei van onze kinderen tot karaktervolle en betrokken burgers die bijdragen aan een duurzame wereld.  Werken met professionals aan een sterke basisondersteuning is de basis van Passend onderwijs. We focussen ons daarbij op het lerend vermogen van onze kinderen. Dit doen we in samenwerking met ouders en professionals binnen en buiten de organisatie. Als een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wij kunnen bieden dan kan er (tijdelijk) extra ondersteuning voor het kind, de groep of de school worden ingezet of worden gezocht naar een andere vorm van onderwijs.

Gebruikte methodes

Op onze school gebruiken we in de groepen effectief bewezen methodes. Op dit moment hanteren we de volgende methodes:

 • Aanvankelijk leesonderwijs: Veilig Leren Lezen
 • Voortgezet technisch lezen:  Eigen aanpak met Pravoo en Zo leren kinderen lezen en spellen
 • Begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip
 • Rekenen en Wiskunde: Pluspunt 4
 • Nederlandse Taal: Taal Actief en Nieuwsbegrip voor woordenschat en creatieve schrijflessen
 • Spelling: Staal
 • Wereldoriëntatie: Blink
 • Verkeer: Veilig Verkeer Nederland
 • Engels: Blink Engels
 • Schrijfonderwijs: Pennenstreken
 • Creatieve vakken: Laat maar zien
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Fides
 • Muziek: 1-2-3 Zing en vakleerkracht kunstlessen vanuit Phoenix
 • Bewegingsonderwijs: Basislessen bewegingsonderwijs en Gymspiratie

Protocollen

Protocollen en beleidsstukken zijn een noodzakelijk onderdeel binnen elke organisatie. Ook het onderwijs en dus zowel binnen Verdi als binnen onze basisschool Franciscus kennen we veel beleidsstukken en protocollen. Deze zijn dienend aan de persoonlijke-, onderwijskundige- en schoolontwikkeling. Vanuit de wijze van werken en vanuit regelgeving ontstaan beleidsstukken en protocollen. Uiteraard wordt er vooraf goed nagedacht over zaken waar je aan moet voldoen, welke richtlijnen er gevolgd moeten worden en wat passend is bij de organisatie. Het proces dat gelopen wordt, bepaalt uiteindelijk het definitieve beleid en protocol. Dat betekent dat onze beleidsstukken en protocollen dynamisch van aard zijn. Daar waar ze niet meer dienend zijn aan de dagelijkse processen van ontwikkeling zullen ze kritisch onder de loep genomen moeten worden om verbeterd, veranderd of vernieuwd te worden. Naast dat wij deze vanuit school kritisch zullen volgen, vragen we ook ouders deze kritisch te volgen en ons te attenderen op veranderende omstandigheden die een herijking noodzakelijk of zeer wenselijk maken. Samen staan we sterk om het beste voor onze kinderen te kunnen betekenen!

Protocol ICT en sociale media voor leerlingen

 

 

Basisschool Franciscus: Gewoon goed onderwijs!