Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Missie en visie

ONZE VISIE

Samen in ontwikkeling!

Leren op basisschool Franciscus doen we van en met elkaar, ieder op zijn eigen manier. De leerkracht fungeert als coach en sluit aan bij de behoeften van de leerlingen om hen te laten groeien en ontwikkelen. Door inzet van hun talenten ontwikkelen onze leerlingen een eigen sterke persoonlijkheid en kunnen ze op hun eigen manier de gestelde doelen onder begeleiding van de leerkracht bereiken. Leerlingen hebben een groot aandeel in het nemen van de regie en verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling.
We handelen vanuit respect. Een goede relatie tussen leerlingen, ouders en school is ons uitgangspunt om tot ontwikkeling te komen. Onze school is het hart van een kleine gemeenschap waar we kinderen kennis laten maken met de wereld om hen heen en met de wereld verder weg.
Om richting te geven aan ons handelen stellen we ons een  gewaagde doel
Het gewaagde doel:
Ons onderwijs  legt een stevige basis voor alle leerlingen om te kunnen leren en leven in de 21ste eeuw.
Zij zijn eigenaar van hun leerproces en kunnen samen leren!
Hoe doen we dat:
De leerkracht handelt, toetst, en evalueert om leerlingen te informeren over waar ze staan in hun leerproces en hoe ze de volgende stap kunnen zetten naar het doel dat samen met hen bepaald is. Daarbij is interactie met leerlingen en hun ouders cruciaal. Leerkrachten uiten hoge verwachtingen aan leerlingen en geven specifieke feedback. Ze leren leerlingen om elkaar feedback te geven en stimuleren hen om hun eigen leerproces te beoordelen. Zowel de te bereiken leerdoelen als inzicht in gebruik van strategieën worden geëvalueerd en vastgelegd.

Dit betekent dat onze leerlingen:

  • De regie nemen (Onder begeleiding van de leerkracht kiezen leerlingen wat zij willen leren en beslissen op welke manier zij willen leren).
  • Leerstrategieën toepassen.
  • Reflecteren (zelfreflectie en werkreflectie)
  • Samenwerken.
  • Zich ontwikkelen met lef en authentiek zijn; ze durven en kunnen zichzelf zijn.

 

Kernwaarden en kernkwaliteiten

Waarom willen we dit?
De maatschappij van nu vraagt om onderwijs waarbij kinderen zelfvertrouwen opbouwen, zichzelf durven en kunnen zijn. Onderwijs dat ervoor zorgt dat ze  ‘de wereld’ ontmoeten en zich ontwikkelen tot 12- 13 jarigen die de wereld buiten hun kerkdorp nieuwsgierig en vol vertrouwen instappen.
De maatschappij van de 21e eeuw vraagt om nieuwe competenties  kennis, vaardigheden en houding) van onze leerlingen en van ons de leerkrachten. Bij alles wat we ondernemen in de komende jaren focussen we ons voortdurend op de effecten van ons werk op de leerling (het leren) en de leerkracht (het onderwijzen).
Ons gewaagd doel legt de basis voor het functioneren in de 21e eeuw.

Kernwaarden:
In overleg met team, ouders en leerlingen zijn we bij de volgende 4 kernwaarden uitgekomen. Deze kernwaarden geven weer wat wij belangrijk vinden en hoe we als school willen zijn.

  • Samen – Authenticiteit – Eigenaarschap – Inspirerend

Kernkwaliteiten:
We maken gebruik van onze krachten om het onderwijs neer te kunnen zetten zoals in onze missie beschreven.
Ouders en team geven aan dat bs Franciscus zich kenmerkt middels de volgende kernkwaliteiten:

  • Laag drempelig – Betrokken – Behulpzaam – Doen(-ers)

Een uitgebreidere beschrijving van onze visie kunt u vinden in het schoolplan en bijbehorende jaarplannen.
Deze zijn op te vragen bij de directeur.

"Samen in ontwikkeling”