Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR – GMR

OUDERRAAD

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De ouderraad tracht dit te bereiken door als vertegenwoordiger van de ouders op te treden in overlegsituaties en samenwerkingsverbanden met de schoolleiding en het team van de school. De leden van de ouderraad draaien samen met de leerkrachten mee in werkgroepen.

Te denken valt aan de volgende activiteiten:

1.  ouderavonden, sport- en speldagen, Sinterklaas/Kerst/Pasen, Koningsspelen, schoolkamp, afscheidsavond, carnaval, verjaardagen klassenleerkracht, schoolfotograaf;

2. het verlenen van hand- en spandiensten;

3. de organisatie van de ophaaldienst oud papier en de kledinginzameling;

4. het mede inrichten van school en de speelplaats;

5. regelmatig overleg met de directie.

Voor de ouderraad wordt er bij aftredende leden een vertegenwoordiger(ster) door en uit de ouders gekozen. Een lid neemt -in principe- zitting voor de duur van 4 jaar. Hierna is hij/zij aftredend en herkiesbaar.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter:                       Joyce van Heeswijk

Secretaris:                      Kitty van der Zanden

Penningmeester:           Marieke van de Laarschot

Overige leden:                   Sandra van de Laar

Judith Nijssen

Dianne van de Brand

Mailadres: orbsboskant@gmail.com

Voor een goede afstemming met het dagelijks bestuur van de school en het schoolteam is er altijd 1 lid van het team aanwezig tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. Voor schooljaar 2021-2022 is dit Sandra Traa. De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar staat gepland in september. Alle ouders kunnen punten aandragen die tijdens de vergadering besproken moeten worden. Deze  punten kunnen worden doorgegeven aan een van de leden van de ouderraad of via orbsboskant@gmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen: de zogenaamde ouderbijdrage. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om, zoals: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, sportdag enz. Samen met de ouderbijdragen zijn de opbrengsten van de inzameling van oud papier en kleding de enige bronnen van inkomsten voor de ouderraad.

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 12,50 per kind. Voor kinderen die na januari of na maart instromen is er een regeling getroffen.

Verder zijn er overige schoolkosten waar de Ouderraad aan bijdraagt, namelijk:

–          Schoolkamp

–          Schoolreis (gedeeltelijk)

Voor deze twee festiviteiten wordt jaarlijks apart geld ingezameld door de Ouderraad.  Deze bijdrage is niet vrijwillig wat inhoudt dat uw kind niet deel kan nemen als deze bijdrage niet betaald wordt.

Mochten de kosten een probleem zijn, dan willen wij u wijzen op de mogelijkheid van het declaratiefonds van de gemeente. Het declaratiefonds is bedoeld voor kosten die gekoppeld zijn aan maatschappelijke participatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gemeente Meierijstad, afdeling publiekszaken.

INZAMELING KLEDING

Tweemaal per jaar (voor- en najaar) zal er kleding, knuffels, gordijnen en schoenen worden ingezameld.

De exacte datum wordt aan u bekend gemaakt middels posters op de deuren en klasbord.

U kunt de zakken met oude kleding in de week van de actie op school afgeven.

De opbrengst van kleding is van grote waarde voor de school en voor de mensen die de kleding goed kunnen gebruiken. Steun één ieder met oude kleding!!

INZAMELING OUD PAPIER

De organisatie van de oud papieractie is in handen van de Ouderraad met hulp van ouders van onze school.

De opbrengst, minus de kosten, is voor de aanschaf van speciale apparatuur en voor aanvulling speel- en leermiddelen. In het kader van milieubewust onderwijs vinden wij het belangrijk om het gescheiden ophalen van afval, in dit geval oud papier, in verband met recycling bij de kinderen te stimuleren. Wij vragen u hetzelfde te doen bij de kinderen. Elke derde zaterdag van de maand staat er een container bij de school waar u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw oud papier kunt brengen.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan een school zijn veel partijen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten deze groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor het personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen.

De MR van onze school bestaat uit 4 personen:

Personeelsgeleding:

Suzan van den Heuvel en Tamira Oosting

Oudergeleding:

Aniek van Hees en  Heleen van Beers- van der Zanden

Voor vragen, reacties of meningen kunt U mailen naar bsboskantmr@gmail.com

GMR_leden_Verdi_oproep

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Om niet met alle MR-en van de scholen afzonderlijk te hoeven overleggen heeft het bestuur, met goedkeuring van alle MR-en, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld.
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van SKOSO, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit onze school zijn twee leden afgevaardigd om zitting te nemen in de GMR.
Het gaat om een ouderafvaardiging en een personeelslid.
De GMR van onze school is als volgt samengesteld:
Dhr. Dennis van Beers (Oudergeleding)
Mw. Maria Dekkers (Personeelsgeleding)

"Samen in ontwikkeling”