Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR – GMR

OUDERRAAD

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De ouderraad tracht dit te bereiken door als vertegenwoordiger van de ouders op te treden in overlegsituaties en samenwerkingsverbanden met de schoolleiding en het team van de school. De leden van de ouderraad draaien samen met de leerkrachten mee in werkgroepen.

Te denken valt aan de volgende activiteiten:

1.  ouderavonden, sport- en speldagen, Sinterklaas/Kerst/Pasen, Koningsspelen, schoolkamp, afscheidsavond, carnaval, verjaardagen klassenleerkracht, schoolfotograaf;

2. het verlenen van hand- en spandiensten;

3. de organisatie van de ophaaldienst oud papier en de kledinginzameling;

4. het mede inrichten van school en de speelplaats;

5. regelmatig overleg met de directie.

Voor de ouderraad wordt er bij aftredende leden een vertegenwoordiger(ster) door en uit de ouders gekozen. Een lid neemt -in principe- zitting voor de duur van 4 jaar. Hierna is hij/zij aftredend en herkiesbaar.

De ouderraad bestaat uit:

Voorzitter: Joyce van Heeswijk

Penningmeester: Marieke van de Laarschot

Overige leden: Dianne van den Brand, Leonie Bekkers, Kim Vos, Marleen Ketelaars, Astrid Schmidt en Anne van der Heijden

Mailadres: orbsboskant@gmail.com

Voor een goede afstemming met het dagelijks bestuur van de school en het schoolteam is er altijd 1 lid van het team aanwezig tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. Vanaf 2023-2024 is dit Loes van Alebeek. De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar staat gepland in september. Alle ouders kunnen punten aandragen die tijdens de vergadering besproken moeten worden. Deze  punten kunnen worden doorgegeven aan een van de leden van de ouderraad of via orbsboskant@gmail.com

Samen met de bijdrage vanuit onze stichting Verdi zijn de opbrengsten van de inzameling van oud papier en kleding de een bron van inkomsten voor de ouderraad.

Schoolkosten waar de Ouderraad aan bijdraagt:

–          Schoolkamp

–          Schoolreis (gedeeltelijk)

Voor deze twee festiviteiten wordt jaarlijks apart geld ingezameld door de Ouderraad.

Mochten de kosten een probleem zijn, dan willen wij u wijzen op de mogelijkheid van het declaratiefonds van de gemeente. Het declaratiefonds is bedoeld voor kosten die gekoppeld zijn aan maatschappelijke participatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gemeente Meierijstad, afdeling publiekszaken.

INZAMELING KLEDING

Tweemaal per jaar (voor- en najaar) zal er kleding, knuffels, gordijnen en schoenen worden ingezameld.

De exacte datum wordt aan u bekend gemaakt middels posters op de deuren en klasbord.

U kunt de zakken met oude kleding in de week van de actie op school afgeven.

De opbrengst van kleding is van grote waarde voor de school en voor de mensen die de kleding goed kunnen gebruiken. Steun één ieder met oude kleding!!

INZAMELING OUD PAPIER

De organisatie van de oud papieractie is in handen van de Ouderraad met hulp van ouders van onze school.

De opbrengst, minus de kosten, is voor de aanschaf van speciale apparatuur en voor aanvulling speel- en leermiddelen. In het kader van milieubewust onderwijs vinden wij het belangrijk om het gescheiden ophalen van afval, in dit geval oud papier, in verband met recycling bij de kinderen te stimuleren. Wij vragen u hetzelfde te doen bij de kinderen. Elke derde zaterdag van de maand staat er een container bij de school waar u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw oud papier kunt brengen.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan een school zijn veel partijen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten deze groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor het personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen.

De MR van onze school bestaat uit 4 personen:

Personeelsgeleding:

Hetty Cromsigt en Ilona Waals

Oudergeleding:

Eva Cornuijt en  Heleen van Beers- van der Zanden

Voor vragen, reacties of meningen kunt U mailen naar mrfr@verdi.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Om niet met alle MR-en van de scholen afzonderlijk te hoeven overleggen heeft het bestuur, met goedkeuring van alle MR-en, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld.
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van Verdi, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Meer informatie over de GMR is te vinden op de website van Verdi; Medezeggenschap – Verdi

"Samen in ontwikkeling”